Business Intelligence

     
Business Intelligence (BI) คือโปรแกรมที่นำข้อมูลที่มีอยู่มาจัดทำเป็นรายงานข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถช่วยให้องค์กรตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโซลูชั่น BI สามารถใช้เพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลในบริษัทได้หลากหลายเพราะสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลแบบละเอียดได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น รายงาน การสรุป กราฟ แผนภูมิ แผนผัง และแดชบอร์ด และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลในกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น ห่วงโซ่อุปทาน การทำงานของเครื่องจักรและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างรายงานที่้ต้องการได้ด้วยตัวเองเพื่อให้ธุรกิจสามารถทำกำไรและแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ BI
  ○ เชื่อมต่อกับหลายแหล่งข้อมูลที่มีปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนได้
  ○ ช่วยวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดและการขาย
  ○ ระบุและหลีกเลี่ยงปัญหาที่ทำให้เกิดกำลังการผลิตต่ำสุดหรือปัญหาคอขวด (Bottleneck) ได้แบบเรียลไทม์
  ○ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ
  ○ เพิ่มความสามารถแข่งขันได้แม้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน
     

การนำไปใช้ในงานทางธุรกิจ1. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
โซลูชั่น BI สามารถใช้ประเมินประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ได้และการประเมินเหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้ใช้งานซัพพลายเชนสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงได้เพื่อใช้ในการต่อรองราคาที่ดีได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าการส่งมอบสินค้าจะตรงตามกำหนดการอย่างแน่นอน โดยโซลูชั่น BI จะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบต้นทุนการขนส่งด้วยการระบุการเปลี่ยนแปลงไปของอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถระบุข้อบกพร่องได้ตรงจุดเพื่อให้คุณสามารถดำเนินมาตรการเชิงรุกได้

2. การจัดการต้นทุน
การสร้างใบเสนอราคาและค่าประมาณที่ถูกต้องที่สุดควรรวบรวมข้อมูลจากกระบวนการผลิตทั้งหมด และแน่นอนว่าโซลูชั่น BI สามารถการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้มาอยู่รวมกันได้ง่ายมาก รวมถึงกระบวนการผลิตที่ผู้ใช้งานสามารถติดตามต้นทุนการผลิตได้ในทุกส่วนของการทำงานในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ต้นทุนการทำงานและการผลิตที่แท้จริง

3. การจัดตารางการผลิต
โซลูชั่น BI มีประโยชน์อย่างมากในกระบวนการผลิตเพราะสามารถจัดการตารางเวลาในการทำงานให้เป็นไปได้อย่างดีและรวดเร็วตามกำลังการผลิตที่แท้จริง ซึ่งสามารถช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการผลิตได้ และยังช่วยวิเคราะห์ความสามารถของเครื่องจักรในแต่ละกระบวนการ วิเคราะห์ความสามารถของพนักงาน และแผนกต่าง ๆ ได้เพื่อนำไปพิจารณาว่าการทำงานในแต่ละกระบวนการมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

4. การบริหารการเงิน
โซลูชั่น BI สามารถช่วยพัฒนาการคำนวณงบประมาณสำหรับการดำเนินงานการผลิต การขาย การปฏิบัติงาน และตัวเลขทางการเงินที่เป็นปัจจุบันเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณ ประมาณการณ์ และการวางแผนงบประมาณได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยสร้างแบบจำลองทางการเงินและความสามารถในการทำกำไรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการกำหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแผนก

5. การควบคุมสินค้าคงคลัง
โซลูชั่น BI สามารถติดตามการใช้สินค้าคงคลังในงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ในการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้นและสามารถติดตามอัตราการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาที่จำกัดและติดตามข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทำให้กระบวนการผลิตสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องเจอกับปัญหาการขาดแคลนวัสดุอย่างกะทันหัน นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนให้เติมวัสดุใหม่ตามความต้องการที่รวบรวมข้อมูลมาจากกระบวนการผลิตจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักระหว่างการผลิตได้อีกด้วย
     

ประโยชน์ของ BI สำหรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล


เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการผลิต
เนื่องจากการผลิตเป็นหนึ่งขั้นตอนในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ข้อมูลมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่มาจากการจัดการซัพพลายเชน การจัดตารางพื้นที่ปฏิบัติการ ข้อมูลทางบัญชี การขนส่ง การส่งมอบ และข้อมูลอื่น ๆ จากหลายแผนกที่มีความจำเป็นในการทำงาน จึงต้องมีวิธีแยกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกจากข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งโซลูชั่น BI สามารถนำข้อมูลทั้งหมดที่สร้างโดยแผนกต่าง ๆ ในบริษัทมาแปลงเป็นข้อมูลที่มีรูปแบบเนื้อหาที่ครอบคลุมและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยสามารถตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถคาดการณ์ความต้องการวัตถุดิบ ประเมินประสิทธิภาพของทีม แนะนำมาตรการแก้ไขสำหรับการจัดสรรทรัพยากรที่หายากได้อย่างเหมาะสม และวิเคราะห์กระบวนการซัพพลายเชนรอบด้านเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดีขึ้น
โซลูชั่น BI ของ B-EN-G สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดหาทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และการส่งมอบงานได้อย่างครอบคลุม ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการกระบวนการซัพพลายเชนที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น
การจัดการต้นทุนสินค้าคงคลังให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและการจัดการข้อผิดพลาดอื่น ๆ
สินค้าล้นสต๊อกและสินค้าหมดสต๊อกเป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญในการทำกำไรสำหรับธุรกิจการค้า การค้าส่ง และการผลิตทั้งหมด โดยเครื่องมือ BI สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการติดตามสินค้าคงคลังตามช่วงเวลาและสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและมีการแจ้งเตือนสำหรับปัญหาต่าง ๆ เช่น การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ความบกพร่องหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนอัตรากำไรที่ขึ้นอยู่กับผู้จัดจำหน่ายในแต่ละรายด้วย
การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและการดูแลกระบวนการทางการเงิน
โซลูชั่น BI ของ B-EN-G สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบ การขาย กำไรและขาดทุน รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ในธุรกิจได้ ทำให้สามารถปรับปรุง ROI ได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและการระบุความคุ้มค่าด้านต้นทุน ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการดำเนินการในธุรกิจและกระบวนการผลิตทั้งหมดได้ รวมถึงการควบคุมต้นทุนและการจัดการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นด้วย
การตัดสินใจที่ดีขึ้น
โซลูชั่น BI สามารถจัดการและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถแปลงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย จึงมีประโยชน์มากสำหรับการตัดสินใจและการนำเสนอการวิเคราะห์แบบเมทริกซ์ทางธุรกิจที่สำคัญ รวมถึง KPI (ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก) ที่มีความเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้โซลูชั่น BI เพื่อทดสอบสถานการณ์ "ที่อาจจะเกิดขึ้น" เพื่อแสดงเหตุการณ์และวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก จึงช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตได้อย่างมีข้อมูลและแม่นยำมากยิ่งขึ้น
การประกันคุณภาพที่ดีขึ้น
เนื่องจากโซลูชั่น BI สามารถทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและ QA ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยแสดงเป็นรูปแบบและแนวโน้มที่สำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยเชิงบวกทั้งหมดที่กำหนดว่าผลิตภัณฑ์จะผลิตออกมาได้ดีเพียงใด ทำให้ไลน์การผลิตสามารถคุมควบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ดีมากขึ้น การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าได้
     

IoT และ BI สำหรับการผลิต

IoT (Internet of Things) เป็นตัวขับเคลื่อน BI ซึ่งหมายความว่า บริษัทที่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ IoT อยู่แล้วจะสามารถใช้ช่องทางในการรับข้อมูลที่ต้องการสำหรับการขับเคลื่อนโซลูชั่น BI ได้ง่ายมากขึ้น กล่าวคือเมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ข้อมูลจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบ BI จากนั้นจะถูกประมวลผลและแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ด้วย IoT และโซลูชั่น BI ที่ทำงานควบคู่กันกับกระบวนการหรือการดำเนินงานในกระบวนการผลิต

โดยสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติเพื่อลดเวลาในการทำงานสำหรับงานที่มีลำดับความสำคัญสูงกว่า รวมถึงกิจกรรมและปัญหาที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำได้ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้แบบเรียลไทม์เพื่อการเข้าควบคุมและปรับปรุงได้แบบเร็วที่สุด

ทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยรวมแล้วโครงสร้างพื้นฐาน IoT ที่ทำงานร่วมกับ BI ได้จะส่งข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากในการสนับสนุนการปรับปรุงในกระบวนการผลิต ทำให้การดำเนินงานในกระบวนการผลิตมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและเพิ่มผลกำไรในท้ายที่สุด