mcframe OEE

Platform อัจฉริยะผู้ช่วยในการคำนวนประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต

mcframe OEE

Platform อัจฉริยะผู้ช่วยในการคำนวนประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต


mcframe OEE

คือ Platform ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับข้อมูลจากแต่ละส่วนในกระบวนการผลิต อาทิเช่น ยอดผลิต, ยอดของเสีย, สถานะการทำงานของเครื่องจักร, เวลาศูนย์เสียในกระบวนการผลิต เพื่อนำมาคำนวณหาประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดย mcframe OEE platform สามารถจำแนกได้ 3 กลุ่มใหญ่คือ อัตราการเดินเครื่อง (Availability), ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง (Performance) และอัตราคุณภาพ (Quality) และในแต่ละกลุ่มสามารถจำแนกย่อยลงไปในรายละเอียดได้อีกเช่นกัน


คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe OEE Platform


คุณสมบัติเฉพาะและประโยชน์ของ mcframe OEE Platform


การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร


การวัดค่า OEE ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดยรวม ซึ่งข้อมูลการผลิตที่ได้จาก mcframe OEE Platform นั้น จะสามารถใช้เพื่อวัดปัจจัยพื้นฐาน 3 ประการ
ความพร้อมใช้งาน (Availability)
คือความพร้อมของเครื่องจักรในการทำงาน ระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุด (Downtime loss) มีสาเหตุมาจากเครื่องจักรขัดข้อง (Breakdowns) การปรับแต่งเครื่องจักร (Setup, Adjustments) หรือการจัดการกระบวนการการทำงานที่ไม่ดี (Management)

ประสิทธิภาพ (Performance)
คือสมรรถนะการทำงานของเครื่องจักร การสูญเสียประสิทธิภาพ (Performance loss) มีสาเหตุมาจากการหยุดเล็กน้อย การเดินเครื่องตัวเปล่า (Minor Stoppage and Idling Losses) และการสูญเสียความเร็วของเครื่องจักร (Speed Losses)

คุณภาพ (Quality)
คือความสามารถในการผลิตของดีตรงตามข้อกำหนดของเครื่องจักร การสูญเสียด้านคุณภาพ (Quality Loss) มีสาเหตุมาจากความสูญเสียเนื่องจากชิ้นงานเสีย (Defects) งานซ่อม (Rework) และความสูญเสียช่วงเริ่มต้นการผลิต (Startup Loss)

ค่าประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) คือค่าที่ได้จากผลคูณระหว่างอัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมของเครื่องจักรในการใช้งานว่าเป็นอย่างไร การเดินเครื่องจักรเต็มความสามารถหรือไม่ มีการผลิตชิ้นงานเสียมากน้อยเท่าไร